HrvatskiEnglish
azanas
18.jpg

Djeca kažu

3.jpg

Česta pitanja

Pravobraniteljica za djecu zaprimila je više upita koji se odnose na provedbu ovrhe na novčanim sredstvima na računima u banci, kojom prilikom su roditeljima zaplijenjena sva novčana sredstva potrebna za egzistenciju obitelji i maloljetne djece, a time i primanja s osnova cjelokupne plaće i invalidske mirovine, dječjeg doplatka, alimentacije i slično. Stoga navodimo što roditelji trebaju učiniti kako bi zaštitili sredstva koja su izuzeta od ovrhe.

Opširnije ...
Što se može učiniti kada srednjoškolski profesor nepravedno ocjenjuje i zakida učenika? Opširnije ...

Može li se preporučiti vegetarijanska prehrana za djecu u obitelji, dječjem vrtiću i školi? Opširnije ...

Moram li pristati na upis podataka o ocu djeteta i na dokazivanje očinstva? Opširnije ...
Mogu li i na koji način anonimno prijaviti sumnju na zlostavljanje djeteta? Opširnije ...
1. Pitanje:  Žena me želi ostaviti, te mi prijeti da će mi uzeti i djecu. Kakve su moje šanse da dobijem skrbništvo nad djecom? Opširnije ...

Moje dijete je rođeno 06.05.2006.g., do danas nema rodni list, a ja ne mogu ostvariti pravo na porodiljnu naknadu ni na dječji doplatak jer je dijete rođeno unutar 300 dana od razvoda braka sa bivšim suprugom koji nije otac djeteta. S ocem djeteta živim u izvanbračnoj zajednici i on dijete priznaje za svoje, a to potvrđuje i test očinstva koji je napravljen u ovlaštenoj ustanovi. Prema uputi matičara podnijeli smo tužbu za utvrđivanja i ujedno osporavanje očinstva jer prema obiteljskom zakonu kažu da moraju bivšeg muza upisati kao oca, ali on mora dati suglasnost na ime. Kako on ne želi nikako sudjelovati, ne prima poštu, te dijete nema imena niti nikakva prava/zdravstveno i sl.

Opširnije ...

1. Pitanje:  Moj bivši suprug treba plaćati 3000 kuna za uzdržavanje našeg djeteta. Žalio se na Županijski sud koji je potvrdio presudu Općinskog suda. Bez obzira na obje presude on plaća 1500 kuna koliko je plaćao i prije suđenja. Što napraviti?

Odgovor: S obzirom na to da obveznik uzdržavanja samo djelomično ispunjava svoju obvezu, možete podnijeti zahtjev za ovrhu kako bi naplatili zaostala dugovanja ukoliko obveznik ima ikakvu imovinu na teritoriju RH, odnosno ukoliko stekne imovinu.

 

 

2. Pitanje: Koliki je rok sudskog procesa prilikom utvrđivanja mjesečnog uzdržavanja za dijete?

 

Odgovor: Nažalost, nije propisan rok u kojem se sudski proces mora završiti. No, može se koristiti mogućnost izricanja privremene mjere temeljem članka 356. Obiteljskog zakona (“Narodne novine“ br.  116/03., 17/04., 136/04., 107/07.), čije donošenje omogućuje tužitelju naplatu iznosa utvrđenog mjerom odmah po izricanju mjere.

Skrećemo pozornost na odredbu članka 305 d Obiteljskog zakona, prema kojoj je usporovima o uzdržavanju u kojima je tužitelj maloljetno dijete ili dijete nad kojim roditelji ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnosti sud dužan već na prvom ročištu (nakon što strankama omogući da se o tome izjasne, odnosno, ako to okolnosti slučaja zahtijevaju, i prije toga, neovisno o tome je li se tuženik o tome mogao izjasniti) rješenjem o privremenoj mjeri naložiti tuženiku da tužitelju plaća određeni iznos na ime uzdržavanja za koji, na temelju navoda u tužbi i priloga uz tužbu, izjava stranaka na ročištu te na njemu izvedenih dokaza, ocijeni da je primjeren.

Preporučamo da stranke uvijek od suda zahtijevaju donošenje privremene mjere o uzdržavanju. Radi uzdržavanja maloljetnog djeteta ili djeteta nad kojim roditelji ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnosti, sud može odrediti privremenu mjeru u svakom postupku u kojem se po odredbama Obiteljskog zakona odlučuje o pravima i interesima djece uz odgovarajuću primjenu odredaba članka 305 d Obiteljskog zakona. 

Također Vas upućujemo da se obratite nadležnom centru za socijalnu skrb kako bi posredovali između Vas i Vašeg supruga radi eventualnog postizanja nagodbe o uzdržavanju. Posljednjim izmjenama Obiteljskog zakona iz listopada 2007. godine, a koje se primjenjuju od 1. siječnja 2008., uvedena je i mogućnost sklapanja sudske nagodbe o uzdržavanju.

Svjesni smo sporosti pravosuđa kad su u pitanju postupci vezani za uzdržavanje malodobne djece te smo u tom pravcu i predlagali mjere kako bi se na efikasniji način provodili ovi postupci i djeca na vrijeme ostvarivala svoje elementarno pravo. Ovaj Ured nema mogućnosti utjecati na tijek sudskog postupka pa stranke upućujemo da se pismenom predstavkom obrate predsjedniku suda pred kojim se vodi postupak te ministru pravosuđa, a stranka može sukladno čl. 27. Zakona o sudovima pokrenuti i zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku pred neposredno višim sudom.

 

 

3. Pitanje:  Imam 20 godina i redoviti sam student i sudskom sam odlukom dodijeljena na skrbništvo mojoj majci. Tati je sudski naređeno plaćanje alimentacije u iznosu od 20% njegove plaće, međutim, on ne plaća alimentaciju redovito, kao ni u određenom iznosu! Mene zanima što mogu poduzeti po tom pitanju i koji je najniži iznos alimentacije koju bih prema svom statusu trebala dobivati?

 

Odgovor: Iako ovaj Ured nije nadležan u Vašem slučaju, budući da je u našoj nadležnosti isključivo zaštita prava djece do 18 godina života, želimo Vas upoznati s mogućnošću traženja ovrhe sudske presude. Naime, u slučaju da obveznik uzdržavanja svoju obvezu ne ispunjava redovito i u iznosu određenom sudskom odlukom, treba tražiti ovrhu sudske odluke na način da iznos uzdržavanja usteže od plaće obveznika uzdržavanja.

Roditelji su dužni uzdržavati punoljetno dijete koje se školuje u srednjoj školi odnosno pohađa sveučilišni ili stručni studij u skladu s posebnim propisima te redovito i uredno ispunjava svoje obveze.

Visina uzdržavanja se određuje individualno, ovisno o svakom pojedinom slučaju i njegovim specifičnostima. Prilikom određivanja visine koju je na ime uzdržavanja dužan doprinositi roditelj koji ne živi s djetetom, odnosno osobom koju je po zakonu dužan uzdržavati, utvrđuje se ukupan iznos sredstava potrebnih za mjesečno uzdržavanje primatelja uzdržavanja. Kada se uzdržavanje traži za dijete, pri ocjenjivanju potreba uzdržavane osobe uzima se u obzir i njegova dob te potrebe za obrazovanje.Potrebe djeteta za uzdržavanje mogu se utvrditi i u povećanom iznosu, ako je to u skladu s povećanim mogućnostima  roditelja koji ima obvezu plaćanja uzdržavanja, odnosno u skladu s povećanim potrebama djeteta. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi jednom godišnje određuje, i najkasnije do 1. travnja tekuće godine objavljuje minimalne novčane iznose potrebne za mjesečno uzdržavanje djeteta, koje je dužan platiti roditelj koji ne živi s djetetom. Minimalni iznos određuje se u postotku od prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za proteklu godinu, i to: za dijete do 6 godina 17% prosječne plaće, za dijete od 7 do 12 godina 20% prosječne plaće, za dijete od 13 do 18 godina 22% prosječne plaće.

Ukoliko su se prilike od donošenja presude kojom je određena visina uzdržavanja promijenile, možete tužbom tražiti da sud odredi novi iznos uzdržavanja. Prije podnošenja tužbe možete od centra za socijalnu skrb tražiti, temeljem čl. 230. Obiteljskog zakona (NN 116/03., 17/04. i 136/04.), da posreduje u sklapanju izvansudske nagodbe o povećanju doprinosa za uzdržavanje. Ovakav način postizanja sporazuma između vas i Vašeg oca jednostavniji je i brži od vođenja sudskog postupka, a nagodba sklopljena pred centrom za socijalnu skrb je ovršna isprava i kao takva podložna prisilnom izvršenju.

 

 

4. Pitanje:  Samohrana sam majka četverogodišnje djevojčice. U braku sam bila godinu dana kada sam zajedno s djetetom napustila nepodnošljiv život. O psihičkom maltretiranju njenog oca za vrijeme braka i poslije dovoljno je reći da je ne viđa, da joj ne pridonosi za uzdržavanje, iako traži da mu dijete sudski pripadne. Sve nadležne službe mišljenja su kako dijete treba živjeti sa mnom. Brakorazvodnu parnicu vodim već tri godine, jer je bivši suprug odugovlačio postupak u cilju da izbjegne roditeljske obveze. Na odluku suda da dijete živi sa mnom uložio je žalbu i jednostavno ne znam kada će sve to završiti. Kroz cijeli taj period u potpunosti sama skrbim o djetetu, no nemam dokaz da sam samohrana majka, jer nemam pravomoćnu presudu. Dijete se nalazi na njegovoj Poreznoj kartici iako on tu poreznu olakšicu ne koristi, jer je vojni umirovljenik. Porezna ispostava, kako mi je rečeno, ne može ocu skinuti poreznu olakšicu bez njegove suglasnosti ili bez pravomoćne presude. Molim za pomoć.

Odgovor: Prema Obiteljskom zakonu obveznici uzdržavanja malodobne djece, a pod posebnim uvjetima i punoljetne djece, su roditelji djece, koji su djecu dužni uzdržavati i na uštrb vlastitog uzdržavanja. Kako su oba roditelja dužna uzdržavati djecu neovisno o okolnosti žive li zajedno ili ne, činjenica da dijete živi s Vama ne uskraćuje pravo drugom roditelju da koristi ovu poreznu olakšicu jer je on također obveznik uzdržavanja djeteta.

Prema Zakonu o porezu na dohodak („Narodne novine“ 177/04, 73/08 i 80/10) i Pravilniku o porezu na dohodak („Narodne novine“ 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 i 146/09) ukoliko više osoba uzdržava djecu, osobni odbitak za uzdržavanu djecu se ravnomjerno raspoređuje između obveznika uzdržavanja, osim u slučaju da se obveznici uzdržavanja drugačije dogovore. Kako u Vašem slučaju očigledno ne postoji dogovor između Vas i oca djece, savjetujemo Vam da se pisanim zahtjevom obratite svojoj poreznoj upravi sa zahtjevom za promjenu podataka na Vašoj poreznoj kartici, pozivom na čl. 55. Pravilnika o porezu na dohodak, na način da se preraspodjeli osobni odbitak i Vama prizna osobni odbitak za dijete barem u jednakom dijelu kao i ocu djeteta. Porezna uprava će u tom slučaju izvršiti izmjene poreznih kartica oba roditelja, neovisno o pristanku oca djeteta te ih dostaviti poreznim obveznicima odnosno njihovim poslodavcima. Postojanje pravomoćne presude o razvodu braka nije preduvjet za ove promjene te okolnost da je sudski postupak još uvijek u tijeku ne utječe na ovaj postupak pri Poreznoj upravi.

Nažalost, prema sadašnjim propisima, nije predviđena mogućnost da se porezna olakšica za dijete u potpunosti prizna samo jednom od roditelja ukoliko drugi roditelj svoju obvezu uzdržavanja ne ispunjava u cijelosti budući da se pretpostavlja kako postoje zakonski mehanizmi da se tog roditelja prisili na uzdržavanje djeteta bilo sredstvima ovrhe bilo kaznenim sankcioniranjem. No, kako nam je poznato da se u praksi nažalost vrlo često događa da roditelji unatoč zakonskoj obvezi svoju dužnost ne ispunjavaju, a pri tom koriste olakšice koje im kao obveznicima uzdržavanja pripadaju, nastojat ćemo da se propisi u tom pravcu izmjene.

 

 

5. Pitanje:  Kakvo pravo na alimentaciju ima dijete koje je završilo srednju školu i nije upisalo fakultet? Treba li roditelj i dalje plaćati alimentaciju, barem dok se dijete ne zaposli?

Odgovor: Prema Obiteljskom zakonu (NN 116/03, 17/04, 136/04 i 107/07) roditelji su dužni uzdržavati punoljetno dijete koje je završilo srednjoškolsko obrazovanje, a ne može se zaposliti, godinu dana nakon prestanka obrazovanja. Roditelj obveznik uzdržavanja može tužbom tražiti da se utvrdi prestanak njegove obveze čim prestanu pretpostavke za uzdržavanje djeteta. U tom slučaju obveza uzdržavanja prestaje danom podnošenja tužbe.  

6. Pitanje:  Suprug plaća alimentaciju 3.500,00 kn za dvoje djece iz prvog braka (15 i 20 g.). Međutim, stariji sin je 2007. upisao redovan studij i vanredni studij. Vanredni redovito pohađa i u listopadu 2008. je upisao drugu godinu, a na redovnom fakultetu je samo upisan na papiru. Zanima me koliko dugo se tretira kao redovan student (jer je suprug dužan plaćati alimentaciju dok se djeca redovno školuju) iako nije dao niti jedan ispit i ne sluša predavanja. Može  li suprug podnijeti zahtjev za sniženje alimentacije?

Odgovor: Budući da starije dijete Vašeg supruga, na koje se odnosi Vaš upit, ima 20 godina, Ured pravobraniteljice za djecu nije nadležan za zaštitu njegovih prava i interesa, budući da je Konvencijom o pravima djeteta i Zakonom o pravobranitelju za djecu propisano kako se djetetom smatra osoba mlađa od 18 godina. Stoga Vas samo upućujemo na zakonske odredbe koje mogu biti od značaja u ovoj situaciji. Prema zakonodavstvu Republike Hrvatske uzdržavanje, njegovo određivanje, postupak, ovrha i mjere osiguranja radi uzdržavanja regulirani su odredbama Obiteljskog zakona („Narodne novine“ 116/03, 17/04, 136/04, 107/07). Tako je odredbom članka 210. Obiteljskog zakona (izmijenjen člankom 10. Zakona o izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona „Narodne novine broj 107/07 od 19.10.2007. godine) propisano do kada su roditelji dužni uzdržavati svoje punoljetno dijete. Pritom Obiteljski zakon ne propisuje razliku u obvezi uzdržavanja ovisno o tome da li dijete pohađa redovni ili vanredni studij, već je bitno da dijete redovito i uredno ispunjava svoje obveze (čl. 210. stavak 1. i stavak 5). Roditelj može tužbom tražiti da se utvrdi prestanak njegove obveze uzdržavanja čim prestanu pretpostavke za uzdržavanje djeteta (članak 212.a Obiteljskog zakona), a odluku o istome donosi sud u parničnom postupku.

Opširnije ...

COPE

Pravobranitelj za djecu Republike Hrvatske član je organizacije COPE – Children of Prisoners Europe

csi banner

ratifyOP3

Priopćenje pravobraniteljice: Zaštitimo privatnost i dostojanstvo djece u medijima! Ispis E-mail
Petak, 17. listopada 2014.

dijete nasiljePotaknuta brojnim neprimjerenim medijskim izvještajima o slučajevima seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece, pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić obraća se javnosti priopćenjem te apelira na nakladnike, urednike i novinare da vode računa o zaštiti privatnosti i dostojanstva djece o kojoj se izvještava.

Više...
 
Uz Europski dan suzbijanja trgovanja ljudima Ispis E-mail
Petak, 17. listopada 2014.

antitraffickingDayVladin Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Hrvatski Crveni križ zajedno su 17. listopada 2014. organizirali Okrugli stol "Novi trendovi na području suzbijanja trgovanja ljudima", čime su obilježili Europski dan suzbijanja trgovanja ljudima 18. listopada (EU Antitrafficking Day). Na skupu je sudjelovala i pravobraniteljica za djecu doc. dr. sc. Ivana Milas Klarić.

Više...
 
Četvrti hrvatski kongres socijalnih pedagoga Ispis E-mail
Subota, 11. listopada 2014.

siluete razlicitostU Supetru na Braču je od 9. do 11. listopada 2014. održan 4. hrvatski kongres socijalnih pedagoga pod naslovom "Izvan granica". Kongres u organizaciji Hrvatske udruge socijalnih pedagoga i Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održan je pod pokroviteljstvom Ministarstva socijalne politike i mladih, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Ministarstva zdravlja.

Više...
 
Opatijska djeca-aktivisti posjetili pravobraniteljicu Ispis E-mail
Petak, 10. listopada 2014.

DND Forum Optaija 2Pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić je 10. listopada 2014. ugostila djecu - predstavnike vijećnika Dječjeg gradskog vijeća Opatija i Dječjeg foruma Društva "Naša djeca" (DND) Opatija, među kojom je bilo i dvoje članova prve generacije Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu, zajedno s njihovim voditeljicama Sanjom Škorić i Anom Kola iz DND Opatija.

Više...
 
Priručnik "Pravo na sjećanje" Ispis E-mail
Petak, 10. listopada 2014.

RighttorememberOdjel za mlade Vijeća Europe, u sklopu aktivnosti Akcijskog plana romske mladeži, dovršio je i objavio priručnik "Pravo na sjećanje" za poučavanje mladih o genocidu počinjenom nad Romima (Right to Remember - A handbook for education with young people on the Roma Genocide).

Više...
 
Obilasci ustanova za djecu u Kninu Ispis E-mail
Četvrtak, 09. listopada 2014.

beba c-bU sklopu redovitih obilazaka ustanova u kojima borave djeca, savjetnica pravobraniteljice za djecu Ana Babić posjetila je 9. listopada 2014. odjel pedijatrije i rodilište Opće bolnice "Hrvatski ponos" Knin i Dječji vrtić "Cvrčak" te se susrela s predstavnicima Grada Knina.

Više...
 
Predstavljen UNICEF-ov program "Rastimo zajedno PLUS" Ispis E-mail
Utorak, 07. listopada 2014.

rastimo zajedno06Ured UNICEF-a za Hrvatsku predstavio je 7. listopada u Zagrebu program radionica s roditeljima djece s teškoćama u razvoju pod nazivom "Rastimo zajedno PLUS". Program je nastao na temelju iskustava, načela i vrijednosti programa "Rastimo zajedno", koji UNICEF provodi od 2008. godine u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje i Ministarstvom socijalne politike i mladih, uz podršku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Više...
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 1 od 192

izvjesce2013


10godina pravobraniteljstva

csi-red

DISKRIMINACIJA

zbornik-radova-djeca-u-pokretu

cropped-SiteHeader2014

Anketa

Sudjelovanje djece u reklamama trebalo bi: