Pravobraniteljica

Ivana MK

Foto HINA

Doc. dr. sc. Ivana Milas Klarić

Rođena u Dubrovniku, 14. kolovoza 1974. godine.

Obrazovanje:

Diplomirana pravnica (Pravni fakultet u Zagrebu).

Magisterij: Lišenje poslovne sposobnostiobiteljskopravno uređenje, 2005., Pravni fakultet u Zagrebu.

Doktorat znanosti iz polja prava, znanstvene grane obiteljskog prava: Pravni status skrbnika kao jamstvo zaštite ljudskih prava odraslih, 2010., Pravni fakultet u Zagrebu.

Zaposlenje:

2014. godine imenovana pravobraniteljicom za djecu RH, od 1. travnja 2014.

2000. – 2014. Pravni fakultet u Zagrebu.

2010. godine izabrana je u nastavno zvanje docenta na Katedri za obiteljsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje predaje na dodiplomskom studiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na predmetima:

Obiteljsko pravo na Pravnom fakultetu,

Obiteljsko pravo s osnovama građanskog procesnog prava na Studiju socijalnog rada Pravnog fakulteta,

Obiteljsko pravo s matičarstvom na Upravnom odjelu Društvenog veleučilišta u Zagrebu.

U poslijediplomskoj nastavi Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predavač je na Poslijediplomskom studiju iz građanskopravnih znanosti (kolegij Odabrani instituti obiteljskog prava na istoimenom poslijediplomskom studiju) te na Poslijediplomskom studiju iz europskog privatnog prava.

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja  Strossmayera u Osijeku predavač je na izbornom kolegiju „Ljudska prava osoba s invaliditetom“, na Specijalističkom studiju Ljudska prava.

Članstvo u radnim skupinama/povjerenstvima:

Članica u Radnoj skupini Ministarstva socijalne politike i mladih za izradu Nacrta prijedloga Obiteljskog zakona (siječanj 2013. – ).

Članica u Radnoj skupini Ministarstva pravosuđa za izradu  Nacrta prijedloga Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (siječanj 2013. – ).

Članica Nacionalnog povjerenstva za medicinski pomognutu oplodnju (rujan 2012. – ) osnovanog pri Ministarstvu zdravlja .

Članica Povjerenstva za izradu nacionalnog plana protiv seksualnog iskorištavanja djece, osnovanog u rujnu 2008. od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

Članstvo u međunarodnim/domaćim udruženjima:

Članica Međunarodnog udruženja za obiteljsko pravo (International Society of Family Law).

Članica Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež.

Članstva u uredništvima časopisa:

Višegodišnja je članica uredništava Revije za socijalnu politiku te Elektroničkog časopisa Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Više godina bila je članica uredništva Ljetopisa studijskog centra za socijalni rad.

Udana je. Majka je djevojčice.

BIBLIOGRAFIJA DO 2014.

Knjige (Monografije):

1. Milas, I., Obiteljskopravni status osoba lišenih poslovne sposobnosti, Pravni fakultet, Zagreb, 2005.
2. Milas Klarić I., Pravni status skrbnika kao jamstvo zaštite ljudskih prava odraslih, Pravni fakultet, Zagreb, 2010.

Poglavlja u knjigama/znanstveni radovi:

1. Aras, Slađana, Milas Klarić, Ivana, Primjena konvencije o pravima osoba s invaliditetom u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini: Stvarnost ili utopija?, 333-360, Zbornik radova, Druga međunarodna konferencija Bosna i Hercegovina i euroatlantske integracije, Trenutni izazovi i perspektive, Pravni fakultet Bihać, International Burch University, Bihać, 2014.
2. Ivana Milas Klarić, Zaštita osobnih prava i dobrobiti djece u engleskom pravnom sustavu, 153-165, u : Represivne mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta – Interdisciplinarni, komparativni i međunarodni osvrti (ur. Rešetar, B., Aras, S.), Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet u Osijeku, Osijek, 2014.
3. Aleksandra Korać Graovac i Ivana Milas Klarić, Postupak za lišenje poslovne sposobnosti – zakonodavna rješenja i kako prema boljoj primjeni, 9-35, u monografskoj publikaciji: Slađana Štrkalj Ivezić i suradnici, Lišenje poslovne sposobnosti – Smjernice za suce, vještake i socijalne radnike, Udruga Svitanje, Psihijatrijska bolnica Vrapče, Zagreb, 2012.
4. Ivana Milas Klarić, Prednosti alternativnih oblika skrbničke zaštite pred lišenjem poslovne sposobnosti, 141-157.,u monografskoj publikaciji: Slađana Štrkalj Ivezić i suradnici, Lišenje poslovne sposobnosti – Smjernice za suce, vještake i socijalne radnike, Udruga Svitanje, Psihijatrijska bolnica Vrapče, Zagreb, 2012.
5. Ivana Milas Klarić, Lišenje poslovne sposobnosti i skrbništvo – od zakonodavstva i prakse danas, do potrebe za promjenama de lege ferenda u svjetlu Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, 76-82, u monografskoj publikaciji: Poslovna sposobnost i skrbništvo – raskorak između Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i prakse, Zbornik radova sa skupa održanog u Solarisu, Šibenik, 4. – 5. listopada 2011., Republika Hrvatska, Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, Zagreb, veljača 2012. –
6. Milas Klarić, I., Is there any (legal) future for the elderly?, 1005-1013, u: Les solidarites entre generations, Solidarities between Genarations, Fulchiron, H. (ed.), Bruylant, Bruxelles, 2013.
7. Milas Klarić, I., Zaštita imovinskih interesa štićenika u bračnom pravu, 165 – 182, u: Rešetar, B; Župan, M. (ur): Imovinskopravni aspekti razvoda braka – hrvatski, europski i međunarodni kontekst, Obiteljskopravna biblioteka 3, Pravni fakultet u Osijeku, Osijek 2011.
8. Milas Klarić, I., Izjave volje za slučaj nesposobnosti, Hrvatska pravna revija, 5, 10 (2010.), str. 61-71.
9. Milas, I., Obiteljsko pravo i socijalna skrb – međuovisnost u svjetlu razvoja instituta skrbništva za punoljetne osobe, Revija za socijalnu politiku, 12(2005.), 3-4; str. 301-318.

10. Milas, I., Nasilje u obitelji – pravni aspekti, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 55 (2005.), 3-4; str. 961-999.

Stručni radovi:

1. Milas Klarić, I., Međunarodnopravna zaštita djece – 20 godina od donošenja Konvencije o pravima djeteta, Dijete i društvo, 11, 1-2, 2009., str. 27 -35.
2. Majstorović, I., Milas, I., Povelja prava obitelji – Neka razmišljanja o obitelji u hrvatskom zakonodavstvu, u: Pavan, M. (ur.): Obitelj, utočište čovjeka, budućnost Europe, Hrvatska paneuropska unija, Ogranak Karlovac, Karlovac, 2007., str. 90-108.
3. Milas, I., Koje promjene donosi Obiteljski zakon, Pravo i porezi, 12 (2003.), 11, str. 47-53.
4. Milas, I., Jelić, H., Prava djece u Republici Hrvatskoj, Pravnik, 28 (1995.), 2 (56), str. 88-102.

Prikazi i osvrti:
1. Milas, I., Bračni ugovor – novina hrvatskog obiteljskog prava; autor: Majstorović, I., Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 55 (2005.), 6; 1597-1604.
2. Milas, I., Primjena obiteljskopravnih mjera za zaštitu dobrobiti djece te zasnivanje posvojenja bez pristanka roditelja – Istraživanje iskustva iz prakse; autori: Hrabar, D., Korać, A., Revija za socijalnu politiku, 11 (2004.), 2, str. 237- 239.
3. Milas, I., Obiteljsko pravo s matičarstvom; autori: Hrabar, D., Korać, A., Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 53 (2003.), 5, str. 1351-1363.
4. Milas, I., Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, Revija za socijalnu politiku, 3-4, 2003., str. 402- 405.
5. Milas, I., Zakon o istospolnim zajednicama, Revija za socijalnu politiku, 3-4, 2003., str. 405-407.
6. Milas, I., Europsko privatno pravo; autori: Gavella, N., Alinčić, M., Hrabar, D., Josipović, T., Korać, A., Baretić, M., Nikšić, S., Hrvatska pravna revija, 2 (2002.), 9, str. 149-156.
7. Milas, I., Obiteljsko pravo; autori: Alinčić, M., Hrabar, D., Jakovac Lozić, D., Korać, A.; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 57 (2007.), 2, str. 457-468.
8. Milas, I., Obiteljsko pravo; autori: Alinčić, M., Bakarić Abramović, A., Hrabar, D., Jakovac Lozić, D., Korać, A.; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 51 (2001.), 6, str. 1485-1491.
9. Milas, I., Okrugli stol: Posebni obiteljski sudovi u Republici Hrvatskoj – potrebe, mogućnosti, nadležnost, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 51 (2001.), 2, str. 443-446.

 

Izlaganja na međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima do 2014.
"Zašto djeca ne bi imala GLAS da nešto kažu? Da, i djeca bi trebala govoriti našoj vlasti"
Robert, 13 g.
"Svako dijete ima pravo na svoje ime. A odrasli nekad zovu djecu sa <<EJ TI!>>"
M., 11 g.
"Da sam ja predsjednik svijeta, uništila bih sve šibe i kajševe kojima se tuku djeca."
Anita, 7 g.
"Vi kada dođete doma s posla: isključite mobitele i igrajte se s nama."
Josip, 11 g.
"Odrasli trebaju biti smireniji i manje živčani..."
Marta, 11 g.
"Želim da se zabrani proizvodnja svih vrsta bomba, jer će djeca ostati bez noga."
Stjepan, 8 g.
"Željela bi da nam odrasli naprave dječje igralište u našem selu."
Antonia, 10 g.
"Imam pravo igrati se!"
Ilzana, 7 g.